پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی (نسخه اختصاصی بیمارستان تریتا)

پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی (نسخه اختصاصی بیمارستان تریتا)

Job Descriptive Index (JDI)


پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی (نسخه اختصاصی بیمارستان تریتا)

Job Descriptive Index (JDI)


پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی

 • 71
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 163
  تعداد اجرا
 • 71
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 163
  تعداد اجرا

خروجی این آزمون به مراجع ارائه نمی‌شود؛ مستقیم برای کارشناس مرتبط ارسال خواهد شد و تفسیر ایشان از طریق صفحه پرسش‌وپاسخ جدید برای شما ارسال خواهد شد. مبلغ آزمون، شامل تفسیر توسط کارشناس هم می‌باشد.

اجرای آزمون لیست آزمون‌ها