تست پایش سلامت عمومی

تست پایش سلامت عمومی

General Health Questionnaire (GHQ)


پرسشنامه سلامت عمومی

تست پایش سلامت عمومی

General Health Questionnaire (GHQ)


پرسشنامه سلامت عمومی

 • 28
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 66
  تعداد اجرا
 • 28
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 66
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی سلامت افراد در حوزه های علایم جسمانی، اضطراب، مشکلات خواب، کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

پرسشنامه سلامت عمومی اولـین بـار توسـط گلـدبرگ (1972، بــه نقــل از تقــوی 1380) تنظــیم گردیــد. پرسشــنامه اصــلی دارای 60 ســؤال اســت، امــا فـرمهــای کوتاه شــده 30 ســؤالی، 28 ســؤالی و 12 ســؤالی آن در مطالعات مختلف استفاده شده است. به نظر محققین (مـاری و ویلیـــامز، 1985؛ شمســـوندر و همکارانش، 1986؛ به نقل از تقوی)، فرمهای مختلف پرسشــنامه ســلامت عمــومی از روایــی و کــارایی بــالایی برخوردار است و کارایی فرم 12 سؤالی تقریبـاً بـه همـان میزان فرم 60 سؤالی است.
 

فــرم 28 ســؤالی پرسشــنامه ســلامت روانــی توســط گلدبرگ و هیلر (1979؛ به نقل از تقـوی)، از طریـق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فـرم بلنـد آن طراحـی شده است.

تقاضا می‌شود در پاسخگویی به سؤالات، وضعیت یک ماهه اخیر خود را در نظر بگیرید.
 

لطفاً پاسخی را انتخاب نمایید که با وضعیت شما مطابقت بیشتری داشته باشد.

 

حداقل سن برای اجرای آزمون 16 سال میباشد.
 

پزشکان و متخصصان سلامت روزبه‌روز بیشتر به اهمیت وجود ابزاری برای پایش اختلالات هم آیند روان‌پزشکی و روانشناسی تاکید می‌کنند.
 

پرسشنامه سلامت عمومی به منظور غربال‌گری و شناسایی افرادی تهیه شده است که مستعد اختلالات روان‌پزشکی هستند. این آزمون 28 سؤالی جهت اندازه‌گیری مشکلات هیجانی در محیط‌های درمانی بکار می‌رود. پرسشنامه سلامت عمومی شامل 4 خرده مقیاس است که این خرده مقیاس‌ها شامل، علایم جسمانی، اضطراب و مشکلات خواب، کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی شدید است.
 

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها